CERNIA DEI CORALLI (CEPHALOPHOLIS MINIATA)
Cernia dei coralli (Cephalopholis miniata)